Planowanie i budowa Spa

Strefy sch?adzania

Zabiegi cieplne, jak sauna, czy ?a?nia wymagaj? sch?adzania cia?a.Bez tego, cz?owiek po zabiegu mo?e czu? si? os?abiony, ospa?y – czyli mo?liwe jest osi?gni?cie odwrotnego rezultatu.Sch?adzanie, a raczej strefy sch?adzania, powinny wi?c by? niezb?dnym elementem strefy mokrej.Ma ono jeszcze jedn?, bardzo istotna funkcj? – mianowicie sprzyja utrzymaniu higieny na wysokim poziomie.

Rodzaje:

Groty lodowe

?wiat wodno-lodowy.Urz?dzenie wytwarzaj?ce lód lub ?nieg mo?na umiejscowi? blisko sauny, czy ?a?ni aby u?ytkownicy mogli sch?odzi? swe cia?a po wyj?ciu.Mo?na tak?e zbudowa? specjalne pomieszczenie do sch?adzania cia?a, lub przystosowa? ju? istniej?ce.W takim pomieszczeniu – temperatura oscyluje pomi?dzy 12, a 18 stopni Celsiusza, co daje odczuwalne poczucie ch?odu.

Prysznice : klasyczne, kube?kowe, wra?e?

Pod zwyk?ym prysznicem, który zawsze powinien pojawi? si? przy i w strefie mokrej mo?emy postawi? prysznic kube?kowy, czy te? prysznic wra?e?. B?d? one stanowi?y dodatkow? atrakcj? dla u?ytkowników. Prysznic kube?kowy, to samo nape?niaj?cy si? kube? wody – mo?na wyla? na cia?o, aby drastycznie je sch?odzi?. Prysznic wra?e?, to natomiast po??czenie ?wiat?a, d?wi?ku i muzyki – oraz odpowiednio dozowanej wody – od formy wodospadu do delikatnej mgie?ki wodnej.

Wanny sch?adzaj?ce

Balie, baseniki sch?adzaj?ce, czyli zbiorniki z zimna wod?, w których mo?na sch?odzi? nagrzane cia?o.