Planowanie i budowa Spa

Sauny

Sauny, to pomieszczenia o konstrukcji drewnianej.Elementem grzewczym jest piec z kamieniami, lub w zale?no?ci od rodzaju sauny – promienniki podczerwieni.W zale?no?ci od temperatury, która chcemy uzyska?, wilgotno?ci, zastosowanych aromatów koloroterapii rodzaju ogrzewania ( systemu grzewczego) sauna posiada rozmaite nazwy odpowiadaj?ce jej specyfice.

Rodzaje saun:

Sauny suche (fi?skie)

Sauna sucha, czyli inaczej mówi?c fi?ska, to sauna o bardzo niskiej wilgotno?ci, wyst?puj?cej podczas saunowania, rz?du 5-15%.temperatura w tej saunie waha si? w granicach 85-95 stopni Celsiusza.W saunie znajduje si? piec z kamieniami, których polanie wod?, tworzy chwilowe uderzenie gor?cej pary – zwanej przez Finów „dusz? sauny”.

Sauny mokre

Sauna mokre posiada specjalny piec z parownikiem, dzi?ki któremu mo?emy uzyska? wewn?trz sauny wilgotno?? rz?du 40-60%, przy temperaturze wynosz?cej oko?o 60%.Powoduje to, ?e wra?enie k?pieli saunowej w tego rodzaju saunie b?dzie mniej wyczerpuj?ce.

Sauny zio?owe

Sauna zio?owa, to k?piel z wykorzystaniem zió?, lub aromatów z nich sporz?dzonych w celu wype?nienia pomieszczenia saunowego przyjemnym, terapeutycznym zapachem.Ten rodzaj sauny mo?na stosowa? w ró?nych temperaturach, w zale?no?ci od rodzaju zapachu oraz efektu, jaki sauna ma przynie?? korzystaj?cym.

Sauny na podczerwie?

Sauna na podczerwie?, zwana równie? „infrared” jest saun?, w której elementem grzewczym s? promienniki podczerwieni.Sauna ta jest niskotemperaturow?, gdy? najwy?sza mo?liwa w niej do osi?gni?cia temperatura, to 55 stopni Celsiusza. Promienie emitowane przez promienniki s? niewidoczne dla ludzkiego oka i wnikaj? do 4 cm wg??b cia?a, pobudzaj?c uk?ad limfatyczny i mi??niowy, st?d te?, sauny na podczerwie? mog? by? traktowane, jako urz?dzenia do odnowy biologicznej.

Banie ruskie

W?a?ciwie wykonana bania ruska, powinna by? sauna zewn?trzn? z specjalnym piecem – najlepiej opalanym drewnem, który pozwala na polanie rozgrzanej powierzchni kamieni, du?? ilo?ci? wody. Temperatura w takiej saunie, waha si? pomi?dzy 50, a 60 stopni Celsiusza, przy czym po polaniu kamieni wod? – wilgotno?? powietrza drastycznie wzrasta.Ruska bania, to równie? miejsce na „biczowanie” witkami brzozowymi.

Biosauny

Sauna o temperaturze pomieszczenia wynosz?cej ok. 50 – 60 stopni Celsiusza i wilgotno?ci powietrza w granicach 40%.Biosauna, to pomieszczenie wyposa?one w elementy koloroterapii i emulsji zapachowych.

Helarium

Sauna zawieraj?ca elementy koloroterapii – oddzia?ywanie ?wiat?em o ró?nych nat??eniach rozmaitych kolorów.

Sauny solne

Sauna, w której temperatura po polaniu kamieni woda dochodzi do 70 – 75 stopni Celsiusza.Wykorzystuje si? w niej korzystn? dla organizmu cz?owieka jonizacj?  oraz zdrowotne w?a?ciwo?ci soli morskiej.W saunie solnej mo?na wykorzystywa? solna inhalacj?, stosuj?c odpowiednie st??enie solanki.Dobrym rozwi?zaniem jest tak?e w takiej sytuacji u?ywanie lamp solnych.

Inne

Jako do?wiadczony i profesjonalnie dzia?aj?cy na rynku producent saun jeste?my w stanie w oparciu o wytyczne i potrzeby klienta dostosowa? przestrze? saunow? do ka?dych, nawet najbardziej wymagaj?cych potrzeb klientów.