Planowanie i budowa Spa

 

Wypoczywalnie

Ka?de Spa, nawet sama sauna, lub ?a?nia, by prawid?owo funkcjonowa? – powinny posiada? cz??? wypoczynkow?.Nie jeste?my bowiem w stanie si? zrelaksowa?, ani nawet w pe?ni korzysta? z dost?pnych urz?dze?, je?eli pomi?dzy zabiegami, nie b?dziemy mieli dost?pu do miejsca na odpoczynek. Jest to kwestia niezb?dna dla utrzymania wysokiego standardu obiektu.

Rodzaje wypoczywalni:

Caldaria i Tepidaria

Pomieszczenia relaksu, w których temperatura i wilgotno?? s? precyzyjnie regulowane przez urz?dzenia.Pomieszczenia ró?ni? si? miedzy sob? temperatur? wn?trza oraz jego wilgotno?ci?.Caldarium mo?na by nawet zaliczy? do swego rodzaju k?pieli ?a?niowej, poniewa? temperatura w nim wyst?puj?ca przy do?? du?ej wilgotno?ci, to oko?o 60 stopni Celsiusza, przy do?? du?ej wilgotno?ci powietrza.W Tepidarium temperatura waha si? w granicach 30-40 stopni Celsiusza.

Le?aki, le?anki, ?awy wypoczynkowe

S? odpowiednie do ka?dego pomieszczenia i ka?dych warunków. Mo?liwo?ci wyboru kszta?tów i profili oraz materia?u wyko?czeniowego s? bardzo szerokie.St?d te? jeste?my w stanie dostosowa?  si? do ka?dego obiektu i indywidualnych potrzeb.