Grupa megiw4

megiw-logo
Megiw, to specjalistyczny zak?ad obróbki drzewnej mieszcz?cy si? na obszarze ponad 5 ha i zatrudniaj?cy ponad 100 osób.

Pasja oraz zaanga?owanie, pozwoli?y nam na osiagni?cie pozycji lidera, je?li chodzi o produkcje saun i kabin ciep?a.

Ponad 25 letnie do?wiadczenie, pozwoli?o nam na idealn? wprost wspó?prac? z drewnem, materia?em, z którego wytwarzamy sauny domowe, sauny indywidualne oraz domki ogrodowe, wiaty oraz altany – równie? wykonane z drewna.

Staramy si? dzia?a? kompleksowo, st?d te? oferujemy równie? akcesoria do saun, jak le?aki, cebrzyki, chochle oraz kosmetyki do saun, w??czaj?c w to sole peelingowe, kremy, aromaty do saun.

Do?wiadczenie oraz mo?liwo?ci, które reprezentujemy dzi?ki firmie Megiw, pozwalaj? nam na budow? stref mokrej spa w hotelach, obiektach spa oraz aqua.

Korzystaj?c z naszych us?ug, mo?ecie by? Pa?stwo pewni najwy?szej jako?ci, staranno?ci wykonania oraz komfortu u?ytkowania naszych produktów.

 

Przejd? do megiw.pl